Vedtægter

Vedtægter for Ducati Klub Danmark

1. Januar 2023

§ 1
Det er klubbens formål at formidle kontakt mellem Ducati-ejere

§ 2
Formand og kasserer har tegningsret for klubbens aktiviteter. Kasserer disponerer efter et i bestyrelsen godkendt budget for klubbens drift. Anskaffelser der ligger ud over budgettet skal godkendes i bestyrelsen.

§ 3
Som medlemmer kan umiddelbart optages alle Ducati-ejere samt personer med interesse for Ducati eller tilknytning til Ducati-ejere. Disse optages på lige fod med Ducati-ejere.

§ 4
Medlemskontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentindbetaling skal være klubben i hænde senest 1. januar. Kontingentet dækker efterfølgende kalenderår.

§ 5
Bestyrelsen består af syv medlemmer:

  1. Formand
  2. Kasserer
  3. 5 regionale repræsentanter fra henholdsvis Jylland (2), Fyn (1) og Sjælland (2).

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en to års periode. Formand, 1 sjællandsk og 1 jysk repræsentant er på valg i ulige år. Kasserer, 1 sjællandsk, 1 jysk og 1 fynsk repræsentant er på valg i lige år. Der vælges hvert år 1 bilagskontrollant med henblik på revision af regnskabet.

§ 6
Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af klubben indgåede forpligtelser. For forpligtelser hæftes udelukkende med klubbens formue/bankindestående. Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af nogen art.

§ 7
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og afholdes en gang årligt i andet kvartal. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel, med en dagsorden der mindst indeholder følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabets forelæggelse – herunder evt. forslag til kontingentændring
  4. Fremlæggelse af budget for resten af indeværende samt kommende regnskabsår
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse
  7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen; disse forslag tilstræbes offentliggjort inden generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er ved simpelt flertal beslutningsdygtig, uanset fremmøde. Vedtægtsændringer fordrer dog mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.

Tilmelding til generalforsamlingen er obligatorisk. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages. Kun fremmødte registrerede medlemmer, der har betalt kontingent for den pågældende periode, har stemmeret.

Der føres referat over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Dette referat offentliggøres på hjemmesiden, samt efter bestyrelsens skøn via andre medier, afhængig af beslutningernes karakter

§ 8
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. Senest 15. februar afgiver bestyrelsen regnskab og status til bilagskontrollanten.

§ 9
Opløsning af klubben kan kun finde sted med 2/3 flertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Klubbens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes til almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.